Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom
obchode
www.black.xyz
platné od 01.04.2021

 1. Definícia pojmov:
  1.1 „Predávajúci“ sa rozumie spoločnosť black.xyz s. r. o., so sídlom Gorkého 15, 811 01 Bratislava
  – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, identifikačné číslo 51 057 093, zapísaná v Obchodnom
  registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 121955/B, oddiel Sro,
  1.2 „E-shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej
  stránke https://www.black.xyz,
  1.3 „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu odoslala
  Predávajúcemu objednávku,
  1.4 „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
  1.5 „Zmluva“ – kúpna zmluva o predaji tovaru na internetovom obchode uzavretá medzi
  Predávajúcim a Kupujúcim. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením objednávky
  elektronickou formou (e-mailom) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.
 2. Úvodné ustanovenia
  2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky predaja produktov Predávajúceho
  na E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim
  a Kupujúcim.
  2.2 Každý Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to
  ešte pred odoslaním objednávky. Zadaním objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito
  všeobecnými obchodnými podmienkami.
  2.3 Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie,
  podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:
  Predávajúci: black.xyz, s. r. o.
  Sídlo: Gorkého 15, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
  Adresa pre vrátenie tovaru: Gorkého 15, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
  Telefónne číslo: 0908 396 678
  E-mailová adresa: ahoj@black.xyz
 3. Objednávka a uzavretie Zmluvy
  3.1 Predávajúci ponúka tovar uvedený v E-shope. Kupujúci si môže ponúkaný tovar objednať
  prostredníctvom E-shopu. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzatvoriť Zmluvu.
  3.2 Kupujúci objednáva tovar elektronicky – kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ a následne
  riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý odošle Predávajúcemu.
  Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.
  3.3 Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.
  3.4 Bezodkladne po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi prijatie objednávky.
  3.5 Predávajúci bezprostredne pred odoslaním tovaru informuje Spotrebiteľa výslovne,
  jednoznačne a zrozumiteľne spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej
  komunikácie o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) celkovej cene
  Strana 2 z 5
  vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide
  o zmluvu na dobu určitú, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.
  3.6 Pri predaji tovaru je každá ponuka limitovaná množstvom tovaru, ktorý má Predávajúci k
  dispozícii. Po potvrdení objednávky je Predávajúci oprávnený oznámiť Kupujúcemu, že tovar je
  vypredaný; takéto oznámenie sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho.
 4. Platobné podmienky a dodacie podmienky
  4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu uvedenú v E-shope pri konkrétnom tovare.
  Cena je uvedená vrátane DPH ako aj iných daní a poplatkov, bez nákladov na dopravu. Konečná
  cena vrátane nákladov na dopravu bude Kupujúcemu vyobrazená v sumáre objednávky pred
  odoslaním tovaru a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.
  4.2 Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke
  Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
  4.3 Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov platenia ceny tovaru:
  a) online platobnou kartou,
  b) SporoPay,
  c) ePlatby VÚB,
  d) TatraPay,
  e) Poštová banka,
  f) Viamo.
  4.4 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Kupujúcemu tovar tým, že ho odošle
  prostredníctvom Predávajúcim vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke
  Kupujúceho.
  4.5 Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru
  a prevádzkových možností Predávajúceho, pričom obvyklá lehota dodania je do 30 (tridsať)
  pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná.
  4.6 Predávajúci dodáva tovar na území členských štátov Európskej únie.
  4.7 Pre dodávku tovaru do zahraničia dohodne Predávajúci s Kupujúcim osobitné dodacie
  podmienky.
  4.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je
  Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom
  prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný
  oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia
  poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam
  o poškodení tovaru.
  5 Reklamácie
  5.1 Spotrebiteľ je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri
  predložení Reklamačného formuláru, ktorého vzor je dostupný na stránke E-shopu v sekcii
  Reklamačný poriadok.
  5.2 Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch
  Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke Eshopu v sekcii Reklamačný poriadok.
 5. Právo odstúpiť od Zmluvy
  6.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota 14 dní sa
  počíta odo dňa:
  Strana 3 z 5
  (i) prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou
  osobou s výnimkou dopravcu,
  (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovar dodáva
  oddelene.
  6.2 Právo odstúpiť od Zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:
  (i) na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovar vyrobený na
  mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  (ii) na tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
  s iným tovarom,
  (iii) na tovar alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
  Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
  odstúpenie.
  6.3 Právo odstúpiť od Zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom
  jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od Zmluvy na adrese uvedenej v článku 2.3.
  Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie Zmluvy podľa Prílohy č. 1.
  6.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
  Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  6.5 Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného
  odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť
  Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
  vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie
  platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa
  strany nedohodnú inak. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru
  Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
  6.6 Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený
  alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
  6.7 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
  zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
  a funkčností tovaru.
  6.8 V prípade ak je predmetom Zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od
  Zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie.
  Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny
  dohodnutej v Zmluve.
 6. Riešenie sporov
  7.1 Spotrebiteľ má právo:
  • obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
  Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva,
  • podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť podľa
  predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa
  jej odoslania.
  7.2 Orgánom dozoru a jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná
  inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie
  sporov s využitím online platformy, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom
  sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Strana 4 z 5
  8 Záverečné ustanovenia
  8.1 Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  8.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 01.04.2021.  Príloha č. 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy
  Adresa Predávajúceho pre zaslanie odstúpenia od Zmluvy a vrátenie tovaru:
  Gorkého 15, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
  Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy, uzatvorenej na:
  • Tovar: …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Dátum objednania/dátum prijatia*: …………………………………………………………………………………
  • Meno a priezvisko Spotrebiteľa: ………………………………………………………………………………………
  • Adresa Spotrebiteľa: ……………………………………………………………………………………………………..
  Podpis Spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
  ……………………………..
  Dátum: …………..
 • Nehodiace sa prečiarknite.